CẦN CHO THUÊ CĂN HỘ GIÁ RẺ LẦU CAO VIEW NGUYỄN VĂN LINH TẠI SKY GARDEN 1

𝑪𝑯𝑶 𝑻𝑯𝑼𝑬̂ 𝑮𝑨̂́𝑷 𝑪𝑨̆𝑵 𝑯𝑶̣̂ 𝑺𝑲𝒀 𝑮𝑨𝑹𝑫𝑬𝑵 1 𝑮𝑰𝑨́ 𝑹𝑬̉ 𝑳𝑨̂̀𝑼 𝑪𝑨𝑶
𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 81𝑚2 – 2𝑃𝑁2𝑊𝐶
𝐺𝑖𝑎́ 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ 13𝑡𝑟/𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔
𝑁ℎ𝑎̀ 𝑡𝑟𝑜̂́𝑛𝑔 – đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑜̛̉ 𝑛𝑔𝑎𝑦
𝐿ℎ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑥𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 0902665029 𝐾ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝐻𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛

Thông Tin Khách Hàng